četvrtak, 14. veljače 2019.

Dragan Doko, ombudsman za zaštitu prava potrošača u BiH: Potrošače se ne smije obmanjivati niti diskriminirati


Iako se BiH nalazi u tranziciji već više od 20 godina, većina ljudi, pogotovo onih starije dobi, još uvijek se ne snalazi u ulozi aktivna sudionika društveno-ekonomskih zbivanja. Tako doslovce trpe nepovoljan položaj zbog nepoznavanja svojih prava kao kupaca što dobrano koriste trgovci svih profila, ali i ogromni trgovački lanci koji počesto nameću različite ideologije i svjetonazore strane bh. podneblju...

 
Kako bismo saznali kakvo je danas stanje s pravima potrošača, odlučili smo razgovarati s Draganom Dokom, ombudsmanom za zaštitu potrošača u BiH. Iako rođen u Sarajevu, danas sa suprugom i djecom živi i radi u Čapljini. Nakon što je nekoliko godina, kao diplomirani ekonomist, obavljao službe u različitim tvrtkama, 2003. je imenovan na poziciju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Vijeću ministara BiH, a poslije isteka mandata postao je ombudsman za zaštitu prava potrošača. S njim smo razgovarali o uobičajenim pitanjima koja se tiču uvijek napeta odnosa između kupca i prodavača, o pravima koja imaju kupci, mogućnošću podnošenja žalbi, ali i o različitim trgovačkim centrima koji ne žele da se u njihovim prostorijama prodaju, primjerice, alkohol ili svinjetina...

Poštovani, prije nekoliko godina razgovarali smo o sličnoj temi. Recite nam je li se stanje poštivanja prava potrošača u međuvremenu promijenilo, nabolje ili nagore?

Zaštita prava potrošača predstavlja jedno od najdinamičnijih područja u društvu koje je zbog redovitih razvojnih tijekova podložno svakodnevnim promjenama.
Prema Izvješću Europske komisije o napretku za BiH za 2015., u pogledu zaštite potrošača konstatiran je određeni napredak. Ipak, redovita obraćanja potrošača nam ukazuju da se osnovna potrošačka prava nerijetko krše. Zbog toga se potrošači organiziraju u udruge i na taj način nastoje kolektivno djelovati u pravcu unaprjeđenja svojih prava. U svakom slučaju potrošači su značajno proaktivniji u svom djelovanju i mi kao institucija nastojimo postupati sukladno svim postavljenim zahtjevima vodeći pritom računa, kako o zaštiti njihovih prava, tako i o zaštiti javnog interesa.

Znaju li potrošači u BiH svoja prava i koliko se čini da se državljani BiH informiraju o svojim pravima kao potrošača te kakva bi medijska uloga u tom procesu trebala biti?

Potrošači su svakako postali svjesniji svojih prava s tim da su i dalje potrebne kontinuirane edukacije s obzirom da uslijed nepoznavanja prava, potrošači često bivaju uskraćeni za ista ili se pak obrate u završnoj fazi kada se u okviru našeg djelovanja pravno ne može mnogo učiniti.
Uloga medija u tom procesu informiranja potrošača od nemjerljiva je značaja. Na taj se način doprinosi njihovu educiranju i osnaživanju u smislu da budu svjesni svojih prava i mogućnosti njihova ostvarivanja. Mediji neposredno izvješćuju o svim aktualnostima vezanim za problematiku zaštite potrošača i predstavljaju važnu polugu u lancu zaštite potrošača.
Vezano za isto, u okviru redovitog rada održavali smo predavanja na fakultetima iz područja zaštite potrošača, zatim imali dane otvorenih vrata za sve zainteresirane studente i srednjoškolce upoznajući ih s pravima potrošača.

Neizostavno je pitanje usporedbe prava potrošača u Europskoj uniji s pravima građana u BiH...

Prava potrošača u zemljama EU-a se svakodnevno unaprjeđuju. To su sljedeća prava: kupite što želite, gdje god želite; ukoliko proizvod ne radi, pravo na povrat proizvoda; visoki sigurnosni standardi hrane i ostalih potrošačkih dobara, trebate znati što jedete; ugovori moraju biti formulirani tako da su pravedni prema potrošačima; nekada se potrošači mogu predomisliti; lakša usporedba cijena; potrošače se ne smije obmanjivati; zaštita dok ste na godišnjem odmoru; učinkovito rješavanje prekograničnih sporova…
Osnovna prava potrošača predviđena Zakonom o zaštiti potrošača u BiH vuku korijenje iz gore navedenih prava, s tim da treba raditi na dodatnom usuglašavanju istih budući da sam Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini datira iz 2006. Usklađivanje domaćih propisa s propisima EU-a je istodobno uvjet za integriranje Bosne i Hercegovine u EU.
Zaštita potrošača podrazumijeva aktivnosti svih nadležnih tijela da prilikom definiranja i provođenja politika iz svoje nadležnosti vode računa o pitanjima iz područja zaštite potrošača. Zaštita potrošača obuhvaća i nužan element samozaštite potrošača budući da se proces zaštite ne može odvijati uspješno bez aktivna sudjelovanja samog potrošača.

Koji su najčešći oblici kršenja prava potrošača u BiH?

Zaprimljene žalbe se odnose na sve segmente važne za potrošače na domaćem tržištu roba i usluga. Kao najčešći oblici kršenja prava potrošača u BiH se odnose na sektor ekonomskih usluga od općeg interesa, zatim sektor trgovine, sektor financijskih usluga, te ostale žalbe različitih sadržaja.

Zamislimo kada jedan kupac vidi, primjerice, pastu za zube na sniženju s 5.95 na 4.95, međutim na blagajni cijena bude 5.95 ili čak neka skroz druga... Što činiti u takvim situacijama?

U slučaju da potrošač primijeti bilo kakvo neslaganje između cijene na blagajni i one na polici, potrebna je njegova promptna reakcija prema trgovcu, tj. da prigovori isto i da inzistira na cijeni označenoj na polici. Ukoliko trgovac ne uvaži njegov prigovor, potrebno je da se obrati nadležnoj tržišnoj inspekciji. Prema Zakonu o zaštiti potrošača u BiH, trgovac je dužan prodavati proizvod na način koji nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima, te je sukladno tome dužan na vidnom mjestu istaknuti prodajnu cijenu proizvoda u službenoj valuti Bosne i Hercegovine. Prodajna cijena proizvoda je konačna cijena u koju su uključeni svi porezi, doprinosi i pristojbe, i jednaka je prodajnoj cijeni iz knjige popisa.
Osim prodajne cijene proizvoda treba biti vidljivo istaknuta cijena za jedinicu mjere istog proizvoda, te naziv i tip proizvoda. Na proizvodu, osim prodajne cijene, ne smiju se isticati druge cijene osim u slučaju rasprodaje.
Trgovac je dužan pridržavati se prodajne cijene proizvoda i usluga. U slučaju nepoštivanja gore navedena odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH predviđene su novčane kazne za trgovca, i to u nemalim iznosima.

Ljudi koji su boravili, primjerice, u SAD-u ili tamo imaju rodbine i prijatelja kažu kako svaki kupac može bez objašnjenja vratiti robu, pa čak i ispravnu, koju je kupio u roku od 15 dana i za nju dobiti nešto drugo ili svoj novac... U BiH često imamo situacije da se ljudi moraju sudskim putem maltretirati kako bi vratili novac koji su dali za neispravan proizvod. Kako to komentirate?

Naš zakon omogućuje povrat proizvoda u slučaju nedostatka na istom, a ne i proizvoda koji je ispravan i bez nedostataka. Također, omogućuje povrat proizvoda u slučaju kupnje na daljinu, i to bez ikakva obrazloženja potrošača, uz obvezu potrošača da nadoknadi troškove povrata proizvoda. Kako smo prethodno i naveli, najveći broj žalbi se odnosi na osporavanje prava po osnovi nedostatka na proizvodu. Samim Zakonom o zaštiti potrošača zaista je određeno da u slučaju kada trgovac osporava zahtjev potrošača, a potrošač ne odustaje od istog, tada stručno mišljenje o opravdanosti samog zahtjeva daje sudski vještak. U slučaju da se utvrdi opravdanost zahtjeva potrošača, tada trgovac nadoknađuje troškove vještačenja. Svakako bismo predložili potrošačima da budu ustrajni u svojim zahtjevima jer se radi o njihovim pravima i interesima.

Možete li nam s pravnog aspekta opisati je li zakonito da određeni trgovački centri u BiH ili čitave kompanije uvjetuju zakupce svojih prostora za iznajmljivanje neprodavanjem određenih proizvoda?

Zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostora uz uvjetovanje da se u sklopu istog neće prodavati određeni proizvodi u suprotnosti je s potrošačkom legislativom i neposredno se odražava na interese i prava potrošača jer se takvim odredbama uskraćuje pravo potrošača na pristup osnovnim robama i uslugama, kao i pravo na izbor. Trgovac je obvezan prodavati proizvod, odnosno pružati uslugu potrošaču koja nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima, te mu je zabranjena diskriminacija bilo kojeg potrošača... uvjetovanjem prodaje proizvoda ili pružanjem usluga prodajom drugih proizvoda.

Koliko je s viđenja jednog konzumenta alkohola i svinjskih proizvoda takva mogućnost pravična? Je li to diskriminacija?

Odgovor je dan u prethodnom pitanju.

Je li politika zaštite potrošača važna bh. institucijama i što se čini u procesu unaprjeđenja zaštite potrošača?

Pitanje zaštite potrošača je zbog svojeg značaja predviđeno i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Istim je navedeno da je djelotvorna zaštita potrošača nužna da bi se osiguralo propisno funkcioniranje tržišne ekonomije, te da će sama zaštita ovisiti o razvoju administrativne infrastrukture radi osiguranja nadzora nad tržištem i provođenja zakona u tom području.
Zbog toga je predviđeno da se poduzmu mjere kako bi se osiguralo usklađivanje aktivne politike zaštite potrošača u skladu s pravom Zajednice, kao i veću informiranost i razvoj nevladinih organizacija, usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača sa zakonodavstvom u Zajednici, učinkovita pravna zaštita potrošača radi poboljšanja kvalitete robe i održavanja odgovarajućih sigurnosnih standarda, nadzor nad provođenjem pravila od nadležnih tijela i omogućivanje pristupa pravdi u slučaju spora.

Je li se povećao broj žalbi koje zaprimate u svezi s pravima potrošača? Tko prednjači u tom procesu?

Broj pismenih žalbi potrošača je konstantan uz posebnu napomenu da je nastavljena praksa podnošenja žalbi kolektivnog karaktera, gdje žalitelji nastupaju udruženo po istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi protiv istog kršitelja njihovih prava.
Primjetan je, međutim, porast usmenih obraćanja, tj. traženja pravnih savjeta, što upućuje na nastojanje potrošača da dobiju neposrednu i pravodobnu informaciju o svojem potrošačkom statusu te postupku zaštite istog.

Što mislite da je najvažnije u procesu zaštite prava potrošača?

Najvažnije u procesu zaštite prava potrošača jest edukacija potrošača od onih najmlađe dobi do odraslih korisnika roba i usluga. Na taj se način kroz preventivno djelovanje ostvaruje najučinkovitija zaštita prava potrošača, tj. savjetovanje i informiranje kroz obrazovne ustanove, udruge potrošača i medije, kao i druge nevladine organizacije koje djeluju u pravcu zaštite potrošača.
Institucija ombudsmana je u tom pravcu uradila ilustriranu slikovnicu o pravima potrošača za najmlađe korisnike, te niz edukativnih brošura pod nazivom Zaštita potrošača u slučaju materijalnih nedostataka na stvari, zatim Obrazovanje potrošača, Osobne financije.
Istodobno smo surađivali s udrugama potrošača pri izradbi prikladnih brošura vezanih za aktualnu problematiku zaštite potrošača i namjeravamo nastaviti daljnje aktivnosti na tom planu.

Izdvojeno pitanje
Objasnite nam što je to Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača?

Ombudsman za potrošače je zastupnik kolektivnih potrošačkih interesa koje predstavlja i brani, kako u pojedinačnim predmetima, tako i u općem medijskom prostoru. On je posebno neovisno tijelo koje ima ovlast istraživati aktivnosti na tržištu usmjerene protiv potrošača po službenoj dužnosti ili tragom žalbi potrošača, javno kritizirati, educirati i osnaživati slabiju stranu u potrošačkom odnosu (potrošača), preporučivati, objavljivati izvješća, instrukcije i naredbe, a sve to u svrhu zagovaranja i branjenja kolektivnih interesa potrošača. Sintaksa „za zaštitu potrošača“ često dovodi u zabludu nedovoljno informirane sudionike ovih odnosa. Naime, ombudsman općenito nema ovlasti kojima može mijenjati, ukidati, donositi određene odluke ili restituirati nastale štete. Dakle, mehanizam zaštite potrošača se očituje u nadzoru onih koji imaju te ovlasti, te koji su u sustavu prepoznati kao regulatori i kontrolori. Ombudsman s njima (agencijama, ministarstvima, inspekcijama) samo dijeli nadzorni karakter; on je više institucionalni „zviždač“ koji posebno ranjive i neravnopravne sudionike društvenih odnosa (u ovom slučaju potrošače) predstavlja, njihovim ugroženim pravima i legitimnim interesima daje institucionalni oblik i time im jamči i olakšava ostvarenje i buduću zaštitu.
Ombudsman nije nadležan za provođenje zakona (za što je nadležna izvršna vlast koja u tom smislu donosi provedbene akte), već za nadziranje provođenja zakona.
 U cilju bolje primjene pravnih propisa, a na temelju saznanja utvrđenih nadzorom, praksom i analizom predmetne oblasti, ombudsman izdaje preporuke, mišljenja, instrukcije itd. koje bi trebale poboljšati primjenu odnosnih propisa, tj. otkloniti postojeće nepravilnosti i smetnje.

Više tisuća hodočasnika na proslavi Velike Gospe

Više tisuća Gospinih štovatelja okupilo se 15. kolovoza na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije u istoimenoj župi i svetištu u sarajevskom prigradskom naselju Stup. U proslavi su sudjelovali hodočasnici iz sarajevskih župa kao i pristigli vjernici iz dijaspore. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom u večernjim satima predslavio je vrhbosanski nadbiskup metropolit Vinko kard. Puljić.
 

Svečanost je započela procesijom od župne crkve do vanjskog oltara sa slikom Gospe Stupske gdje je nazočne pozdravio župnik vlč. Miroslav Ćavar zaželjevši svima dobrodošlicu, a posebno kard. Puljiću koji već tradicionalno predslavi misu na Stupu za Veliku Gospu.

Uznesenje na Nebo - cilj života

Uvodeći u euharistiju, vrhbosanski je nadbiskup pozvao na molitvu za mir u svijetu, a u prigodnoj propovijedi najprije je zapazio kako Majka Božja okuplja veliki broj hodočasnika, te naglasio kako se današnji čovjek često pita koji je smisao života.
"Slaveći Mariju na Nebo uznesenu, otkrivamo pravi i konačni smisao našeg života“, pojasnio je nadbiskup naglašavajući kako ovozemaljski život čovjeka ne treba zasjeniti njegovu težnju za nebeskim. Podsjećajući kako je Marija rodila Boga, istaknuo je kako je ona također "prošla ljudsku stvarnost". „Majka je toliko divna da je i sam Bog želio imati majku“, poručio je kard. Puljić okupljenim vjernicima
Osvrćući se na trenutnu situaciju u svijetu u kojemu je sve više izbjeglica, vrhbosanski je nadbiskup ustvrdio kako je i Marija morala bježati u izbjeglištvo u Egipat, te je pozvao okupljene da ne izgube osjećaj za one koji su prognani. „Ne možemo biti ravnodušni, ne smijemo izgubiti osjećaj za ljudsku bol“, kazao je kard. Puljić i u nastavku progovorio kako je važno osloboditi se grijeha, mržnje, zavisti, sebičnosti...
„Praštajući oslobađamo srce od zloće. Zato dolazimo Majci da nam udijeli utjehu. Dolazimo kako bismo otkrili smisao trpljenja, patnje, strahovanja“, ohrabrio je kardinal nazočne i zaželio da budu graditelji sadašnjosti i budućnosti. Završavajući propovijed, naglasio je kako Isus nije dopustio da njegova majka trune u zemlji, nego ju je dušom i tijelom uznio na Nebo. „Neka nas ovo naše okupljanje oko Marije utješi snagom vjere i ohrabri da budemo zauzeti te složni u borbi za jednaka prava svih“, zaključio je vrhbosanski nadbiskup.
Prije završnog blagoslova riječi zahvale vjernicima, hodočasnicima te onima koji su pomogli u organizaciji proslave patrona izrekao je župnik Ćavar. Nakon toga uslijedila je tradicionalna procesija s Gospinom slikom i svijećama do špilje s Gospinim kipom gdje je kardinal izmolio litanije i blagoslovio okupljene hodočasnike.

Zaigralo se i kolo

Vrijedi spomenuti kako su se župljani župe Stup za proslavu patrona pripremali misama devetnicama i trodnevnicom. Mise trodnevnice i uočnicu predslavio je duhovnik u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu vlč. Jakov Kajinić, dok su na samu svetkovinu slavljene mise od ranoga jutra. Pučku misu pred više od 1 500 vjernika također je predslavio vlč. Kajinić, a zanimljivo je bilo vidjeti i narodno kolo koje su vjernici zaigrali ispred vanjskog oltara. Posebno raduje činjenica da je veliki broj vjernika i hodočasnika tijekom tih dana pristupio sakramentu pomirenja. Napomenimo i to kako je proslava svetkovine Velike Gospe ujedno bila i oproštaj sa župom dosadašnjeg kapelana vlč. Marka Škrabe koji odlazi na studij u Rim, dok je na njegovo mjesto došao mladomisnik vlč. Dražen Kustura.

Hoće li Stup "preživjeti"?

Pred sami rat 1991. u župi Stup je bilo skoro 11 000 vjernika, što je danas gotovo nezamisliva i nedostižna brojka. Dosta župljana se iselilo tijekom rata i u poraću i to trbuhom za kruhom, ali i nezadovoljstvom zbog političke i društvene situacije u glavnome gradu. Mnogi se zato s pravom pitaju može li i hoće li Stup "preživjeti" i ostati katolički i hrvatski. Ipak, može se reći kako se danas broj župljana stabilizirao na oko 2 500 duša, a zamjetan je broj mlađih bračnih parova kao i broj krštenja djece koji nudi nadu.
Nažalost, uz stupsku petlju se grade nove zgrade, a dosta katolika je prodalo kuće, što je umnogome izmijenilo vjersku sliku na tome području koje se nekada u narodu nazivalo Mali Rim.

Majčinstvo se najbolje očituje u Blaženoj Djevici Mariji

I ove je godine na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, 15. kolovoza 2016, veliki broj vjernika i hodočasnika pohodio najveće marijansko svetište u Vrhbosanskoj nadbiskupiji - Komušinu kod Teslića. Misu uočnicu, prema uhodanoj praksi, predslavio je vrhbosanski nadbiskup i metropolit Vinko kard. Puljić, a središnje euharistijsko slavlje na samu svetkovinu predvodio je pomoćni biskup vrhbosanski dr. Pero Sudar. Prema procjenama, za dva dana svetište je pohodilo oko 25 000 vjernika.U nedjelju, 14. kolovoza na uočnicu Uznesenja BDM-a kard. Puljić predslavio je sv. misu u svetištu Majke Božje Kondžilske u Komušini. Kao i prethodnih godina, u poslijepodnevnim satima 14. kolovoza rijeke vjernika počele su pristizati ispred komušanske crkve. Mnogi su od njih stigli pješice iz usorskoga kraja te su pristupali sakramentu pomirenja, a upriličena je molitva krunice te obilazak slike Gospe Kondžilske.

Vrijednost majčinstva

Na početku mise kardinala je pozdravio novi župnik i čuvar svetišta vlč. Boris Salapić koji je izrazio zahvalnost zbog dolaska vrhbosanskog nadbiskupa te pristiglih vjernika.
U prigodnoj propovijedi kard. Puljić je posebno naglasio važnost i vrijednost majčinstva "koje se najbolje očituje u Blaženoj Djevici Mariji koja je rodila Sina Božjega i tako pokazala primjerom vrijednost majčinstva“. Istaknuo je da je sam Gospodin tako posvetio majčinstvo i time jasno pokazao vrijednost žene i majke.
„Marijina posebna vrlina je što je stalno bila uz svoga Sina i učila od njega“, kazao je kard. Puljić. Citirajući evanđeoski ulomak u kojem je Isus rekao da su njegova majka, braća i sestre oni koji Riječ Božju slušaju i vrše, pozvao je nazočne vjernike da povjeruju Isusu i poput Marije s potpunim povjerenjem i predanjem suobliče svoj život s Gospinim. Osvrćući se na stanje u društvu, napomenuo da dobiva veliki broj pisama od građana svih nacionalnosti koji traže od njega pomoć i zaštitu koju on ne može pružiti jer je to zadaća države, društva i vladajućih struktura.
Na kraju homilije pozvao je vjernike da kod kuće otvore Sveto pismo i u njemu nađu što im Bog posebno želi poručiti, te ih pozvao da naprave ispit savjesti u skladu s Božjim zapovijedima. Prema procjenama redara, u svetištu je prvog dana bilo nazočno više od 15 000 ljudi.

Hodočašće – izvor nade i ohrabrenja

Na samu svetkovinu u ponedjeljak, 15. kolovoza središnje euharistijsko slavlje predslavio je pomoćni biskup vrhbosanski mons. Sudar. Prema previđenom programu, ispovijed vjernika i hodočasnika koji su pristizali započela je rano ujutro. Nakon blagoslova okupljenih rijeka vjernika, uz molitvu krunice, krenula je u procesiji s čudotvornom slikom Gospe Kondžilske od crkve Uznesenja BDM-a u Komušini do zavjetnog brda Kondžila. U koncelebraciji s biskupom bilo je 15-ak svećenika, propovijedao je provincijal Hrvatske dominikanske provincije dr. fr. Anto Gavrić, a pjevanje je animirao župni zbor iz Žepča. Provincijal o. Gavrić je u svojoj propovijedi govorio o materinstvu BDM-a te Gospinim obilježjima.
Vlč. Salapić je na kraju mise zahvalio biskupu Sudaru i svima koji su pomogli u organizaciji proslave te osobito provincijalu o. Gavriću i obitelji Bule koji su svetištu darovali 7 tona težak novi oltar na brdu Kondžilu. Čudotvorna slika Gospe Kondžilske potom je u procesiji vraćena u župnu komušansku crkvu gdje je također slavljena sveta misa za one koji nisu mogli uzići put Kondžila.
Važno je napomenuti kako je ove godine popločan prostor ispred oltara na brdu Kondžilo, a uređena je i staza koja vodi do svetišta.

Duhovna priprava

Ovogodišnjoj proslavi Velike Gospe u Komušini prethodila je duhovna priprava kroz trodnevnicu kada su mise predslavili mr. vlč. Juro Babić, župnik u Brusnici; vlč. Josip Jelić, župnik u Maglaju, te provincijal o. Gavrić. Euharistijsko slavlje prvog dana trodnevnice bilo je posvećeno spomenu poginulim braniteljima Komušine, a poslije mise upriličena je molitva opijela i polaganje vijenaca na spomen-obilježju poginulim braniteljima.
Može se primijetiti kako Komušina iz godine u godinu postaje poznatije svetište koje posjećuje sve više vjernika. Također je važno istaknuti kako dijaspora nije zaboravila kraj iz kojeg je protjerana te se svake godine, barem preko ljeta, vraća.
U Komušini se osim hodočašća za Veliku Gospu održavaju još dva: jedno u posljednjoj nedjelji svibnja kao hodočašće mladih Vrhbosanske nadbiskupije, i drugo krajem listopada kao hodočašće okolnih župa. Budući da u župi stalno živi samo nekoliko stotina vjernika, može se reći kako ovaj kraj barem tri puta godišnje, više nego inače, zablista i oživi.

Gospina se slika prvi put spominje 1779., i samo je dva puta duže vremena izbivala iz župe. Prvi put 1888. za vrijeme restauracije u Grazu, a drugi 1992. kada su srpski ekstremisti protjerali sve katolike i razorili župnu crkvu. Slika je 1996. vraćena iz Hrvatske u Žepče, a 1999. u Komušinu.